اگر در باز کردن فایلهای rar با مشکل روبرو شدید

نسبت به سیستم کامپیوتر خود یکی یا هر دوی نرم افزارهای زیر را نصب و سپس اقدام به باز کردن فایل مورد نظر خود کنید .