لطفاً قبل از خرید اشتراک موارد زیر را مطالعه نمایید :

در صورت عدم دانلود سهمیه روزانه، سهمیه فوق باطل گشته و به روزهای آتی اضافه نمی گردد.

 هر روز ساعت 13 ،‌ روز جدید شما آغاز و میتوانید دانلود نمایید.

دانلود روزانه 2 طرح

دانلود روزانه 2 طرح به انتخاب شما و بدون محدودیت
39000 تومان 1 ماه -30 روز
 • دانلود روزانه 2 طرح
149000 تومان 3 ماه -90 روز
 • دانلود روزانه 2 طرح
259000 تومان 6 ماه -180 روز
 • دانلود روزانه 2 طرح

دانلود روزانه 5 طرح

دانلود روزانه 5 طرح به انتخاب شما و بدون محدودیت
65000 تومان 1 ماه -30 روز
 • دانلود روزانه 5 طرح
219000 تومان 3 ماه -90 روز
 • دانلود روزانه 5 طرح
329000 تومان 6 ماه -180 روز
 • دانلود روزانه 5 طرح

دانلود روزانه 10 طرح

دانلود روزانه 10 طرح به انتخاب شما و بدون محدودیت
99000 تومان 1 ماه -30 روز
 • دانلود روزانه 10 طرح
289000 تومان 3 ماه -90 روز
 • دانلود روزانه 10 طرح
399000 تومان 6 ماه -180 روز
 • دانلود روزانه 10 طرح

دانلود روزانه 20 طرح

دانلود روزانه 20 طرح به انتخاب شما و بدون محدودیت
179000 تومان 1 ماه -30 روز
 • دانلود روزانه 20 طرح
429000 تومان 3 ماه -90 روز
 • دانلود روزانه 20 طرح
649000 تومان 6 ماه -180 روز
 • دانلود روزانه 20 طرح