لطفاً قبل از خرید اشتراک موارد زیر را مطالعه نمایید :

در صورت عدم دانلود سهمیه روزانه، سهمیه فوق باطل گشته و به روزهای آتی اضافه نمی گردد.

 هر روز ساعت 13 ،‌ روز جدید شما آغاز و میتوانید دانلود نمایید.